Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Vanille Charlotte


Artikel 1 – Toepassingsgebied

Dit zijn de algemene voorwaarden van Vanille Charlotte met maatschappelijke zetel te 3150 Wakkerzeel, Kelfsstraat 88 en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer BE0550.559.528.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen en bevestigd door Vanille Charlotte.

Bij iedere bestelling zal de klant verzocht worden om de algemene voorwaarden te aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling (via e-mail of het bestelformulier op de website) verklaart de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Het feit dat Vanille Charlotte zich om een bepaald moment niet beroept op één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een gehele of gedeeltelijke verzaking van Vanille Charlotte aan de toepassing van deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 – Bestellingen – Totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven, en vervallen indien zij niet binnen 14 kalenderdagen worden aanvaard door de klant.

Vanille Charlotte behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren zonder opgave van
reden, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

De overeenkomst komt pas definitief tot stand na bevestiging van de bestelling door Vanille Charlotte en na betaling van het voorschot door de klant, waardoor die instemt met de bestelling en de algemene voorwaarden.


Artikel 3 – Prijs en betaling

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte of prijsopgave.

Betaling gebeurt steeds cash of elektronisch via overschrijving of via de Bancontact- of Payconiq app.

Betalingen dienen te gebeuren op rekeningnummer BE51 7350 3644 0662.

Bij elke bestelling is de betaling van een voorschot van 40,00 euro verplicht, tenzij anders bedongen. Het voorschot dient betaald te worden binnen de week na de plaatsing van je bestelling. Pas na betaling van dit voorschot wordt een plaats vrijgehouden in de planning.

Indien de klant een datum wenst te reserveren in de planning, zonder dat er al een offerte of prijs is bepaald, zal deze pas definitief worden vrijhouden na betaling van een voorschot van 50,00 euro.

Het resterend bedrag wordt bij afhaling betaald en dit cash, via overschrijving of via de
Bancontact/Payconiq app.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte of factuur een andere vervaldatum bepaalt.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% op jaarbasis en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.


Artikel 4 - Wijzigingen en annulering

Veranderingen in de bestelling zijn mogelijk maar kunnen een prijswijziging inhouden.

Indien de bestelling geannuleerd wordt na het betalen van het voorschot en minder dan 4
weken voor de besteldatum, is een terugbetaling van het voorschot onder geen enkele
voorwaarde mogelijk.


Indien de bestelling geannuleerd wordt binnen de 8 kalenderdagen voor de datum van
afhaling/levering is bijkomend een vergoeding verschuldigd, die zal begroot in functie van het reeds uitgevoerde werk.

Indien de bestelling geannuleerd wordt 3 of minder kalenderdagen voor de datum van afhaling/levering, zal de volledige prijs zoals voorzien in de offerte verschuldigd zijn.


Artikel 5 – Overmacht

In geval van overmacht kan Vanille Charlotte niet worden gehouden haar verplichtingen na te komen.

In dat geval kunnen ofwel de verplichtingen worden opgeschort voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief worden ontbonden.

Bij ontbinding van de overeenkomst zal het voorschot onmiddellijk worden terugbetaald.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Vanille Charlotte onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in alle redelijkheid niet van Vanille Charlotte kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.


Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het aandragen van foto’s, portretten, beelden en/of tekstelementen die hij ter beschikking stelt van Vanille Charlotte voor het personaliseren van de producten.

Hij garandeert Vanille Charlotte dat de realisatie van de opdracht in overeenstemming met zijn verzoek geen inbreuk maakt op de portret- en/of persoonlijkheidsrechten van derden, intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder merken, tekeningen, modellen en auteursrechten), noch op enige wijze onrechtmatig is ten aanzien van derden, dan wel dat de klant over de vereiste toestemming beschikt voor de realisatie van de opdracht.

De klant zal Vanille Charlotte vrijwaren en schadeloos stellen voor elke aanspraak, financieel of anders, van derden die ontstaan als gevolg van, of die verband houden met, een werkelijk of vermeende schending van deze rechten, inclusief de kosten verbonden aan gerechtelijke procedures en bijstand van raadslieden.

Vanille Charlotte behoudt zich het recht voor om te allen tijde een bestelling te weigeren, zonder enige schadevergoeding, indien zij van oordeel is dat een inbreuk wordt gepleegd of kan worden gepleegd op de portret- en/of persoonlijkheidsrechten van derden, intellectuele eigendomsrechten van derden, of het onrechtmatig is ten aanzien van derden of in strijd met de openbare orde en de goede zeden.

De aangeleverde foto’s, portretten, beelden en/of tekstelementen zullen door Vanille Charlotte niet openbaar worden gemaakt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de klant.

De klant geeft Vanille Charlotte wel de toestemming om de aangeleverde foto’s, portretten, beelden en/of tekstelementen te bewaren en aan te wenden voor intern gebruik.

Vanille Charlotte verbindt zich ertoe om alle foto’s, portretten, beelden en/of tekstelementen die de klant ter beschikking heeft gesteld voor het personaliseren van producten onmiddellijk te verwijderen, van zodra de klant hier uitdrukkelijk om heeft verzocht, dan wel uiterlijk binnen de vijf jaar na levering van het product.

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechtbank zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, enz. voor niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming.


Artikel 7 – Vertrouwelijkheid en privacy

Vanille Charlotte is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal deze verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR.

Gegevens die door de klant aan Vanille Charlotte zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Vanille Charlotte is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien is zij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals gevolgschade) waarvan zij in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald.

De aansprakelijkheid van Vanille Charlotte zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor de bestelling bedongen prijs.


Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en Vanille Charlotte met betrekking tot de erin opgenomen materie.

De nietigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, of van een onderdeel ervan, heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.


Artikel 10 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x